Predmetnik osnovne šole vsebuje za učence 7., 8. in 9. razreda poleg obveznih predmetov, ki so enaki za vse učence, tudi obvezne izbirne predmete. Učenec izbere dve uri obveznih izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri, če s tem soglašajo njegovi starši.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih ali pa le pri eni uri izbirnega predmeta tedensko. V tem primeru morajo starši šoli posredovati pisno vlogo za oprostitev sodelovanja otroka pri izbirnih predmetih.

 

V šolskem letu 2020/2021 bo šola izvajala naslednje izbirne predmete:

 • ITALIJANŠČINA II,
 • ITALIJANŠČINA III,
 • KLEKLJANJE,
 • KMETIJSKA DELA,
 • ŠOLSKO NOVINARSTVO,
 • ŠPORT ZA ZDRAVJE,
 • ŠPORT ZA SPROSTITEV.
 • IZBRANI ŠPORT,
 • PLES,
 • ČEBELARSTVO,
 • LIKOVNO SNOVANJE II,
 • LIKOVNO SNOVANJE III,
 • NAČINI PREHRANJEVANJA,
 • ANSAMBELSKA IGRA,
 • OBLIKOVANJE GRADIV – LES
 • RAČUNALNIŠTVO – MULTIMEDIJA,
 • LOGIKA 1.