PROTOKOL IZVAJANJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA NA OŠ DEKANI V RAZMERAH, POVEZANIH S COVID-19

 

Priloga hišnega reda

  

Dekani, september 2021

Protokol izvajanja vzgoje in izobraževanja na OŠ Dekani v razmerah, povezanih s covid-19 je nastal na osnovi modelov in priporočil, ki jih je pripravilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje. Ministrstvo je pripravilo štiri modele, ki so temelj za organizacijo pouka v prihodnje in so naravnani tako, da bi šole lahko ob upoštevanju zdravstvenih priporočil v čim večji možni meri izvajale pouk na šoli.

 

 1. MODELI POUČEVANJA

 

Aktiviranje posameznega modela za šole se določi na nacionalnem nivoju. Odločitev sprejme Vlada RS oziroma minister pristojen za izobraževanje.

 

Odločitev za aktiviranje podmodela, ki predvideva zaprtje šole, sprejme Vlada RS oziroma minister, pristojen za izobraževanje. Ravnatelj šole vse informacije, ki so vezane na potrebne ukrepe v zvezi z zapiranjem šole, posreduje Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport po telefonu 01 400 52 69 ali 030 483 010 ali na e-naslov, objavljen na spletni strani ministrstva.

 

Odločitev za aktiviranje podmodela za zaprtje posameznih oddelkov šole sprejme ravnatelj šole na predlog epidemiološke službe Območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Ravnatelj še isti dan sporoči Sektorju za osnovno šolo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

MODEL B

 

Velja, ko se vsi učenci izobražujejo v šoli, pri tem pa veljajo omejitve, ki se nanašajo na vzdrževanje higienskega režima ter izvajanje preventivnih ukrepov.

PROTOKOL IZVAJANJA HIŠNEGA REDA PO MODELU B

 

Protokol izvajanja hišnega reda po modelu B velja od 1. 9. 2021 do preklica.

 

V šolo vstopajo le zdravi učenci in zaposleni. Vsi, ki vstopajo v šolski prostor, upoštevajo predpisani protokol oziroma načrt gibanja po šoli. Osebe, ki so starejše od 15 let, morajo izpolnjevati protokol PCT (prebolel, cepljen, testiran). Pravilo ne velja za starše oz. druge odrasle, ki pripeljejo oz. odpeljejo otroka iz vrtca ali prve triade.

Če strokovni delavec v času pouka ugotovi, da se učenec ne počuti dobro ali prepozna znake bolezni, učenca odpelje v poseben prostor in o tem obvesti starše, ki učenca v čim krajšem času prevzamejo. V primeru potrjene okužbe s SARS-CoV-2 so starši dolžni obvestiti šolo, ki sprejme nadaljnje ukrepe.

Drugi obiskovalci šole v stavbo načeloma ne vstopajo, ampak se pri VHODU 1 obrnejo na informatorja. Tam se nahaja tudi zvonec, ki ga obiskovalci uporabijo v primeru, da informatorja ni.

V skupnih prostorih šole vsi nosijo masko.

 

 1. Matične učilnice

Učenci so zaradi zagotavljanja varnosti v svojih ´mehurčkih` ter ohranjanja le-teh, brez mešanja različnih skupin razdeljeni v učilnice, kjer ostajajo ves čas pouka.

 

Matične učilnice:

1. A 1. A – NOVA STAVBA
2. A OLJKA
2. B NOVA STAVBA
3. A FIGA
3. B MURVA
4. A ČEŠNJA
4. B LIPA
5. A TRTA
5. B BOR
6. A AKACIJA
6. B BIO
7. A GUM
7. B GEO
8. A MAT
8. B TJA
9. A LUM
9. B LAVANDA

 

 1. Garderobe

Garderobe vseh učencev se nahajajo pred matičnimi učilnicami.

 

 1. Vstop v šolo

Učitelji učence ob 7.50 pričakajo pred vhodi in jih pospremijo do garderob oz. v učilnice.

 

Ob vstopu v šolo si učenci razkužijo roke ter nadenejo zaščitno masko.

 

Učenci vstopajo v šolo na naslednjih vhodih:

1. A VHOD – ŠOLA
1. B VHOD – ŠOLA
2. A VHOD 1
2. B VHOD 1
3. A VHOD 1
3. B VHOD 1
4. A VHOD 1
4. B VHOD 1
5. A VHOD 3
5. B VHOD 1
6. A VHOD 2
6. B VHOD 3
7. A VHOD 2
7. B VHOD 4
8. A VHOD 4
8. B VHOD 2
9. A VHOD 2
9. B VHOD 4

 

VHOD – ŠOLA: nova stavba Vrtec Dekani

VHOD 1: glavni vhod v stari del šole

VHOD 2: vhod pri učilnici LAVANDA

VHOD 3: z avtobusne postaje

VHOD 4: z avtobusne postaje pri učilnici LUM

 

Vhod 2, 3 in 4 odklenejo učitelji, ki poučujejo  v najbližji učilnici prvo šolsko uro ob 7.50. Vhod 1 odklene učitelj 2. razreda.

Učitelji na vhodih bodo učence varno in postopno spuščali v šolo po skupinah (oddelkih).

Šola vodi evidenco zunanjih obiskovalcev šole.

 

 1. Zadrževanje na šolskem dvorišču (pred poukom, med odmori ter po pouku)

 

Učenci pred poukom počakajo na dogovorjenem mestu. Učenci različnih oddelkov se med seboj ne mešajo.

 1. razred – pred vhodom 1
 2. razred – pred vhodom 1 (na novo tlakovani ploščadi)
 3. razred – pred vhodom 2 pri igralu oz. tekalni stezi
 4. B – pred vhodom 2 (pri koritih za rože in cipresah)
 5. A – pred vhodom 2 (pri lavandi)
 6. B – pred vhodom 3 (avtobusna postaja za ograjo pri klopcah)
 7. A – pred vhodom 2 (pri igrišču)
 8. B – za ograjenim prostorom na avtobusni postaji pri igrišču
 9. A – za ograjenim prostorom na avtobusni postaji na igrišču
 10. A – pri vhodu 2 na igrišču
 11. B – za ograjenim prostorom na avtobusni postaji na igrišču

 

 

 1. Varstvo vozačev po pouku

 

Učenci Dekančani po pouku in zaključenih obveznostih v šoli takoj zapustijo šolski prostor.

Varstvo vozačev je organizirano tako, da za varno razdaljo in čakanje poskrbi več dežurnih učiteljev. Ti poskrbijo za odhod na avtobus ter odhod učencev iz šole. Dežurni učitelji so odgovorne osebe za stike s starši in obiskovalci  (podajajo potrebne informacije, opozarjajo na upoštevanje priporočil za preprečevanje širjenja okužb …)

Učenci vozači se praviloma zadržujejo na dogovorjenem mestu.

Učenci od 1. do 5. razreda na avtobus počakajo v skupinah podaljšanega bivanja. Skupine se med seboj ne združujejo.

Prvošolce na in z avtobusne postaje pospremi informator.

Učenci na avtobusu ter med čakanjem na avtobusni postaji nosijo masko.

 

 1. Malica

 

Učenci imajo malico od 9.35 do 10.00.

Učenci pojedo malico v matični učilnici. Predhodno je potrebno poskrbeti za razkuževanje klopi.

Učenci imajo rekreativni odmor od 9.45 do 10.00.

 

 1. Kosilo

Na kosilo bodo učenci odhajali po za to posebej pripravljenem razporedu in v skladu z navodili, ki jih bo pripravila vodja šolske prehrane. Razpored prehranjevanja na varnostni razdalji bo veljal v jedilnici tudi pri mizah, kjer bomo pripravili razpored in označili mesto prehranjevanja ob upoštevanju varnostne razdalje.

 

Ko oddelek zapusti jedilnico, dežurni učitelj mize razkuži.

 

 1. Izvajanje pouka

 

OBVEZNI PROGRAM

Učenci so v času pouka v svoji matični učilnici, ki se večkrat prezrači in razkužuje. Izjemoma imajo lahko pouk tudi v specializiranih učilnicah. Pouk športa bo potekal v telovadnici ali zunaj brez mešanja oddelkov.

Pouk v manjših skupinah (SLJ – 9. razred) se začasno ne bo izvajal. Slovenščina v 9. razredu bo organizirana znotraj istega oddelka.

Obvezni  izbirni predmeti se začasno lahko izvajajo na daljavo ali v matičnem oddelku.

Dnevi dejavnosti bodo potekali na šoli v okviru matičnega oddelka.

Šola v naravi, plavalni tečaj, praktični del prometne vzgoje za kolesarski izpit in ekskurzije se do nadaljnjega ne izvajajo.

Individualna in skupinska pomoč se izvaja za učence istega oddelka ob upoštevanju higienskih priporočil.

 

RAZŠIRJENI PROGRAM

Učitelji natančno vodijo evidenco udeležbo učencev pri podaljšanem bivanju, pouku neobveznih izbirnih predmetov in  jutranjem varstvu.

 

Jutranje varstvo

Jutranje varstvo se izvaja v matičnih učilnicah.

Prvošolce v jutranje varstvo lahko pospremijo starši, ki v prostorih šole/vrtca nosijo masko.

Za učence od 2. do 5. razreda je vstop v šolo v času jutranjega varstva od 6.30 ure dalje možen le na VHODU 1, pri čemer je za odpiranje vrat potrebno pozvoniti na zvonec.

Prihod v jutranje varstvo je možen do 7.30.

 

Podaljšano bivanje

Starši  lahko učence, ki obiskujejo podaljšano bivanje prevzamejo zunaj ob točno določenih urah:

12.30, 13.00, 14.00, 14.55, 15.30, 16.00 in 16.30.

V času pouka in podaljšanega bivanja je odprt samo VHOD 1, kjer dežura informator, ki sprejme vse obiskovalce oz. iz učilnice pospremi učence.

 

Neobvezni izbirni predmeti

Neobvezni izbirni predmeti se začasno lahko izvajajo na daljavo ali v šoli v matičnem oddelku. V primeru oblikovanja heterogene skupine , je nošenje mask pri pouku za učence in učitelje obvezno.

 

Interesne dejavnosti

Izvajale se bodo le tiste interesne dejavnosti, ki jih bomo lahko izpeljali v homogeni skupini oddelka.

 

 1. Knjižnica

Knjižničarka bo izdelala urnik obiskovanja šolske knjižnice po posameznih oddelkih na način, da ne bo prihajalo do mešanja oddelkov.

 

 1. Uporaba mask

 

Delavci, učenci in vsi, ki vstopajo v šolo v skupnih prostorih nosijo masko.

V učilnici, kjer so navzoči le učenci enega oddelka, za učence ni potrebna uporaba mask. Če je skupina mešana (učenci iz različnih oddelkov in razredov) je uporaba zaščitnih mask za učence ter zaposlene nujna tudi med dejavnostjo tako oblikovane skupine.

 

 1. Drugo

 

Učenci si šolskih potrebščin med seboj ne izmenjujejo in ne izposojajo.

 

Medvrstniško pomoč bodo izvajali le učenci istega oddelka.

Govorilne ure, roditeljski sestanki ter sestanki zaposlenih bodo potekali praviloma na daljavo oziroma po telefonu ali preko videopovezav.

 

UKREPI OB POJAVU KORONAVIRUSA V ZAVODU

 • Če zboli učenec z vročino, močnim kašljem ali drugimi znaki akutne okužbe dihal, učitelj pokliče vodstvo, ki pride učenca iskat in ga izolira (v 1. razredu učenca do izolirnega mesta pospremi druga strokovna delavka in o tem obvesti vodstvo),
 • razrednik obvesti starše,
 • v času podaljšanega bivanja učitelj organizira spremstvo otroka do izolirnice in obvesti starše,
 • med čakanjem učenec nosi masko,
 • starši se nadalje posvetujejo z izbranim otrokovim osebnim zdravnikom.

 

Izolirnica za učence 1. razreda je predvidena v prostoru zbornice, v stavbi novega vrtca.

Izolirnica za učence od 2. do 3. razreda je predvidena v kabinetu učne pomoči 1 (pri vhodu v šolo z avtobusne postaje).

 

V primeru pozitivnega COVID-19 testa učenca, starši takoj obvestijo šolo.

Če zboli učitelj se takoj umakne z delovnega mesta in pokliče izbranega zdravnika. V primeru, da je COVID-19 pozitiven, o tem obvesti šolo.

Prostore šole, kjer se je gibal oboleli učenec ali učitelj s COVID-19, se temeljito prezrači in očisti ter izvede dezinfekcijo.

 

PRIPOROČILA NIJZ O POSTOPANJU PRI UGOTOVLJENI OKUŽBI UČENCA ALI UČITELJA

 

Vodstvo vzgojno-izobraževalnega zavoda (VIZ) ima možnost, da samo identificira stike, za katere ocenjuje, da so visoko rizični tesni stiki in za katere se predlaga karantena na domu.

Če je potrjena okužba s SARS-CoV-2 pri učencu in/ali učitelju v oddelku, se predlaga karanteno na domu za vse učence in učitelje iz oddelka.

Vodstvo sledi napotkom NIJZ na:

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodilo_vodstvu_viz_ob_sumu_ali_potrjenem_primeru_v_zavodu_2.pdf

Navodila za preživljanje karantene na domu so dostopna na:

https://www.nijz.si/sl/nova-ureditev-karanten-na-domu

POUK PO PODMODELU BC1

 

Podmodel velja, ko je zaradi epidemiološkega stanja v posameznem oddelku potrebna karantena za učence posameznega oddelka. Za učence posameznega oddelka šola organizira pouk na daljavo za določeno obdobje. Za učence, ki imajo pouk v šoli ostaja v veljavi model B ali C, ki je določen s sklepom Vlade RS oz. ministrice.

 1. Vse informacije bodo objavljene na spletni strani šole.
 2. Pouk na šoli in na daljavo poteka po obstoječem urniku (za največ 2 oddelka v karanteni).
 3. Pouk na daljavo učitelji izvajajo preko videokonferenc (Moodle – Jitsi) in spletnih učilnic Moodle.
 4. Učitelj izvaja pouk na daljavo v učilnicah Učna pomoč 1 in Učna pomoč 2.
 5. Če bo v karanteni več oddelkov hkrati, bomo pouk na šoli in na daljavo izvajali po prilagojenem urniku. Prilagojen urnik bo objavljen na spletni strani šole – pouk na daljavo.
 6. Če se posamezni učenec ne bo vključeval v izvajanje pouka na daljavo bo razrednik vzpostavil stik s starši ter poskušal ugotoviti in odpraviti razloge. Neodzivnemu učencu bomo, po potrebi, dodelili učitelja asistenta.

 

Ravnateljica

mag. Selina Lešek