Predstavniki sveta staršev v šolskem letu 2020/2021:

ŠOLA:

RAZRED PREDSTAVNIK
1. A Vesna Peršič Dirjec
1. B Klara Rihter
2. A Tatjana Kozlovič Jenko
2. B Mirela Jerebiva
3. A Tatjana Čok
3. B Boštjan Kocjančič
4. A Barbara Bajec
4. B Jana Metlika
5. A Helena Brec Loredan
5. B Matjaž Šturman
6. A Marko Obad
6. B Martina Stipančič
7. A Tanja Šmon
7. B Emina Korenika
8. A Mirjam Rojc
8. B Karmen Cah Stepan
9. A Denis Burič
9. B Trajka Kocjančič

VRTEC DEKANI:

RAZRED PREDSTAVNIK
Polžki Borut Prašnikar
Čebelice Metka Šturman
Pikapolonice Katja Zankolič Hederić

VRTEC RIŽANA:

RAZRED PREDSTAVNIK
Sovice Barbara Kocjančič
Metulji Nika Baruca
Ribice Tina Umer
Muce Mateja Pavlič
Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) je svet staršev organ šole, preko katerega starši uresničujejo svoje interese, povezane z vzgojo in izobraževanjem njihovih otrok. Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek šole in vrtcev po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Predsednica sveta staršev je Barbara Bajec.
Preko sveta staršev se starši vključujejo v delo šole. V skladu z ZOFVI (66. člen) ima svet staršev naslednje naloge:· predlaga nadstandardne programe,·  daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,· sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca oziroma šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu,· daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,· razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,

· obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,

· voli predstavnike v svet šole in druge organe šole,

· lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,

· samostojno ali v sodelovanju z delavci šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine za posamezna področja vzgojno izobraževalnega dela in projekte,

· oblikuje in daje mnenje v postopku imenovanja ravnatelja,

· opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

 

 

Starši lahko svoje predloge, pobude, pohvale in pritožbe v zvezi vzgojno

izobraževalnega dela posredujejo preko svojega predstavnika ali na e-pošto:

 

svet.starsev@os-dekani.si