Predmetnik osnovne šole vsebuje za učence 7., 8. in 9. razreda poleg obveznih predmetov, ki so enaki za vse učence, tudi izbirne predmete. Učenec izbere dve uri izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri, če s tem soglašajo njegovi starši.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih ali pa le pri eni uri izbirnega predmeta tedensko. V tem primeru morajo starši šoli posredovati pisno vlogo za oprostitev sodelovanja otroka pri izbirnih predmetih.

V šolskem letu 2023/2024 bo šola izvajala naslednje izbirne predmete:

 • ANSAMBELSKA IGRA,
 • ČEBELARSTVO,
 • ITALIJANŠČINA I,
 • ITALIJANŠČINA II,
 • ITALIJANŠČINA III,
 • IZBRANI ŠPORT,
 • LIKOVNO SNOVANJE I,
 • LIKOVNO SNOVANJE II,
 • LIKOVNO SNOVANJE III,
 • OBDELOVANJE GRADIV – UMETNE MASE,
 • OBDELOVANJE GRADIV – LES,
 • POSKUSI V KEMIJI,
 • RAČUNALNIŠKA OMREŽJA
 • SODOBNA PRIPRAVA HRANE,
 • ŠPORT ZA SPROSTITEV,
 • ŠPORT ZA ZDRAVJE.