INFORMACIJE O SUBVENCIJAH

ŠOLSKA PREHRANA – SUBVENCIJE ZA MALICO IN KOSILO

Vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila na Centru za socialno delo ni več treba oddajati, saj bodo vzgojno-izobraževalni zavodi upoštevali uvrstitev v dohodkovni razred na osnovni podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku.

Vloga za subvencijo malice in subvencijo kosila se na Centru za socialno delo odda samo v primeru, če družina učenca ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku.

Višina subvencije in upravičenost do subvencije

Subvencija malice oz. brezplačna malica pripada tistim učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 652,12 eur.

Do polne subvencije za kosilo oziroma do v celoti brezplačnega kosila so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 516,76 eur.

Še več pojasnil se nahaja na spletni strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje:

https://www.gov.si/teme/subvencija-prehrane-za-ucence-in-dijake/

ŠOLA V NARAVI

Kdaj lahko zaprosite za subvencionirano šolo v naravi?

  • subvencija je namenjena učencem, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevka za šolo v naravi,
  • za subvencijo zaprosite starši učencev 5. razreda (oziroma kasneje, če učenci v 5. razredu nimajo šole v naravi).

Kako zaprosite za subvencionirano za šolo v naravi?

  • starši izpolnite vlogo, ki jo dobite v šolski svetovalni službi ali na spletni strani šole pod zavihkom O šoli – Šolski obrazci.

Splošni kriteriji, ki se upoštevajo pri obravnavanju vlog:

  • prejemanje denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu,
  • višina dohodkov na družinskega člana,
  • višina otroških dodatkov,
  • brezposelnost staršev,
  • dolgotrajna bolezen v družini,
  • dolgotrajnejši socialni problemi in druge specifike v družini.

Izbor učencev za subvencioniranje šole v naravi opravi ravnatelj na podlagi predloga komisije za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi. Pri dodelitvi sredstev se upošteva obseg sredstev Ministrstva za šolstvo in šport in Kriterije za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi, ki jih je sprejel svet šole 29. 8. 2008.

DELOVNI ZVEZKI

Osnovne šole ne omogočajo pridobitve subvencije (denarne pomoči) za nakup delovnih zvezkov, saj za to ne prejemajo namenskih sredstev.

Starši, ki potrebujete denarno pomoč pri nakupu delovnih zvezkov in drugih šolskih potrebščin za naslednje šolsko leto, se morate čim prej (po prejemu obvestila in naročilnice za delovne zvezke in obvestila za potrebščine) oziroma najkasneje do konca junija tekočega leta zglasiti na Centru za socialno delo Koper.