ŠTIPENDIJE

Zakon o štipendiranju (Ur. l. RS št. 56/2013) lahko najdete na naslednjem spletnem naslovu: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201356&stevilka=2139

Namen Pogoji Kdo dodeli štipendijo
Državna štipendija pomoč dijakom, ki izhajajo iz socialno šibkejših družin – družinski dohodki (določena meja za pridobitev štipendije) – Center za socialno delo (uveljavljanje pravic iz javnih sredstev)
Zoisova štipendija kot spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov in s tem ustvarjanje dodane vrednosti na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti

– lahko pridobi dijak (bodoči dijak prvega letnika srednje sole), ki je dosegel izjemni dosežek in je v zaključnem razredu osnovne šole dosegel povprečno oceno najmanj 4,70

– v primeru, da se na javni razpis prijavi več vlagateljev, ki izpolnjujejo pogoje, kot je razpoložljivih sredstev, so do Zoisove štipendije upravičeni vlagatelji, ki so dosegli višjo povprečno oceno ali več točk za izjemne dosežke

– dodeli Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS na osnovi javnega razpisa, ki je objavljen junija na njihovi spletni strani
Kadrovska štipendija dijakom zagotovi zaposlitev po končanem šolanju – pogoje določi delodajalec – delodajalci (razpisane štipendije so objavljene na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS)
Štipendija za deficitarne poklice namenjena dijakom, ki se izobražujejo na programih, ki so opredeljeni kot deficitarni – izobraževanje na programu, ki je opredeljen kot deficitaren – dodeli Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS na osnovi javnega razpisa, ki ga objavi do konca meseca januarja za naslednje šolsko leto