ODKRIVANJE NADARJENIH UČENCEV IN VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO Z NJIMI

Nadarjeni učenci so učenci, ki izkazujejo visoko nadpovprečne sposobnosti mišljenja ali izjemne dosežke na posameznih učnih področjih, v umetnosti ali športu. Šola tem učencem v skladu z 11. členom Zakona o osnovni šoli zagotavlja ustrezne pogoje za vzgojo in izobraževanje tako, da jim prilagodi vsebine, metode in oblike dela ter jim omogoči vključitev v dodatni pouk, druge oblike individualne in skupinske pomoči ter druge oblike dela.

V 9-letni osnovni šoli sledimo konceptu Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje februarja 1999.

ODKRIVANJE NADARJENIH UČENCEV VKLJUČUJE TRI STOPNJE:

  • Evidentiranje učencev, ki bi lahko bili nadarjeni

Evidentiranje učencev, ki bi lahko bili nadarjeni, poteka ob koncu 3. razreda (ali katerega koli drugega razreda) po določenih kriterijih na osnovi učiteljevega poznavanja učencev in njegovega pisnega mnenja o učencih brez testiranj ali uporabe posebnih ocenjevalnih pripomočkov. Sledi seznanitev staršev z nadaljnjimi postopki in pridobitev mnenja o otroku ter soglasja za izvedbo postopka identifikacije.

  • Identifikacija nadarjenih učencev

Identifikacija nadarjenih učencev zajema poglobljeno in podrobnejšo obravnavo evidentiranih učencev in se izvaja v 4. razredu (ali v katerem koli drugem razredu). Vključuje tri merila: učiteljeva ocena učenca (ocenjevalna lestvica nadarjenosti), test sposobnosti in test ustvarjalnosti. Učenec je identificiran kot nadarjen učenec, če na enem od meril dosega nadpovprečen rezultat.

Ugotovitev o tem, da je učenec prepoznan za nadarjenega, sprejme razredni učiteljski zbor.

  • Seznanitev in mnenje staršev

Je zadnja stopnja odkrivanja nadarjenih, ko svetovalna služba skupaj z razrednikom seznani starše, da je bil njihov otrok spoznan za nadarjenega, pridobi tudi njihovo mnenje o otroku in soglasje za nadaljnje delo z otrokom.

DELO Z NADARJENIMI UČENCI

Delo z nadarjenimi učenci poteka na osnovi individualiziranega programa dela, ki ga razrednik v sodelovanju s strokovnimi sodelavci pripravi za vsakega nadarjenega učenca. Pri tem sodelujejo tudi starši in učenec.

Delo z nadarjenimi učenci lahko poteka na več načinov:

  • kot prilagoditev vzgojno-izobraževalnega dela v okviru pouka (notranja diferenciacija)
  • v obliki raznih dejavnosti, pri katerih učenec sodeluje (dodatni pouk, interesne dejavnosti, izbirni predmeti, tekmovanja, tabori, sobotne šole, tematske delavnice, ogledi in obiski).